Nabór na członka komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, do udziału w pracach Komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w dziedzinie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w pracach Komisji konkursowej:

1)  uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2)  w pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)  nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w danym konkursie,

b)  posiadają doświadczenie w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)  nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d)  reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

3)  zadaniem członka Komisji konkursowej będzie ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

4)  Komisja konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kwidzyna.

5)  zgłoszenie do Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia którego występuje kandydat.

6) zgłoszenie nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji konkursowej.

Zgłoszenia prosimy kierować do 8 czercwa 2018 r.:

1) w wersji elektronicznej na adres: aochenkowska@kwidzyn.pl

2) w wersji papierowej (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Kwidzynie

ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

Wszelkich informacji udziela: Pani Aleksandra Ochenkowska, nr tel. (055) 64 64 763

 


Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Konieczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Konieczek
Czas wytworzenia: 2018-05-24 08:42:19
Czas publikacji: 2018-05-24 21:02:20
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-09