Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym.

2018-02-22 16:57:49
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn, liczby punktów za każde kryterium, a także określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

2018-01-19 11:10:24
Uchwała w sprawie określenia kryteriów z liczbą punktów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów

2018-01-19 11:08:55
Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna

2018-01-19 11:06:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie

2017-12-07 12:47:03
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.

2017-11-02 15:30:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych

2017-10-27 13:00:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2018 rok

2017-10-26 09:19:00
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2017-10-16 13:57:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 oraz Filii nr 3 Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

2017-09-21 10:15:00