Zgromadzenia 

 
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz.U.2018.408 z późn. zm.)
 

Definicje:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Prawo organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach :
1. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Wojskowych
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn pokój 220 (I piętro)
tel. +48 55 646 4700 lub 6464 784
faks +48 55 646 5163
e-mail: zgromadzenia@kwidzyn.pl
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.
W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 

Wymagane wnioski i dokumenty:
• zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
• zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/dowodowym/legitymacyjnym
• w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.
 

Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie.
 

 

Liczba odwiedzin : 633
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Menc
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Szpala
Czas wytworzenia: 2016-12-05 00:00:00
Czas publikacji: 2018-10-11 08:07:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak