Informacje podstawowe  

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352)

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonym w wymienionej ustawie.

Informacja sektora publicznego (art. 2 ust. 1 ustawy):
każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,
    a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub zamieszczonych na stronach WWW Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,

2. udostępniona na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w celu ich ponownego wykorzystania

Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kwidzyna jest zobowiązany do:

1.  zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji

2. dalszego udostępniania informacji innym podmiotom w pierwotnej formie

3. poinformowania o przetworzeniu pozyskanej informacji

4.  poinformowania, że Urząd Miejski w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialności za jej          przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji:

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd Miejski w Kwidzynie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Urząd Miejski w Kwidzynie umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawie do sprzeciwu:

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej dostępny jest do pobrania w zakładce  "Załatwianie spraw" w zakładce przedmiotowej Formularze wniosków "Informacja Publiczna".

 

Liczba odwiedzin : 633
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Graś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Graś
Czas wytworzenia: 2017-05-05 00:00:00
Czas publikacji: 2017-05-23 14:28:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak