Formularze wniosków 

 

 

PASZPORTY - Pomorski Urzędu Wojewódzki - Informacje z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Informacje dotyczące paszportu

otwórz

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA STANU MAJĄTKOWEGO, DOCHODÓW LUB STANU RODZINNEGO WNIOSKODAWCY

- Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF)

otwórz

- Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (PPPr)

otwórz

 

Urząd Miejski w Kwidzynie

ODPADY KOMUNALNE

 

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

otwórz

otwórz

ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna

otwórz

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna

otwórz

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

otwórz

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

otwórz

- Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Kwidzyna

otwórz

- Sprawozdanie z wykonania prac, na które została udzielona dotacja

otwórz

GOSPODARKA MIEJSKA i OCHRONA ŚRODOWISKA

 

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów otwórz

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia dla którego jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

otwórz

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia dla którego może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

otwórz

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta Kwidzyna

otwórz

- Wniosek o przyznanie dotacji na montaż urządzenia do powtórnego spalania dymu w piecach węglowych

otwórz

- Wniosek o przyznanie dotacji na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

otwórz

- Wniosek o przyznanie dotacji na zmianę systemu grzewczego na proekologiczny

otwórz

- Wniosek o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Kwidzyna

otwórz

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

otwórz

- Oświadczenie do wniosku o wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

otwórz

- Ankieta dotycząca  informacji o wyrobach zawierających azbest

otwórz

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

otwórz

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

otwórz

- Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

otwórz

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

otwórz

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

otwórz

- Oświadczenie o wartość sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie/lokalu

otwórz

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

- oświadczenie o przekazywaniu informacji w formie sms/e-mail

otwórz

- deklaracja na podatek od nieruchomości DN

otwórz

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN

otwórz

- deklaracja na podatek leśny DL

otwórz

- informacja w sprawie podatku leśnego IL

otwórz

- deklaracja na podatek rolny DR

otwórz

- informacja w sprawie podatku rolnego IR

otwórz

- dane o nieruchomości ZNRL-1

otwórz

- dane o budowlach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ZNRL-1/A

otwórz

- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym ZNRL-2

otwórz

- dane o współwłaścicielach / współużytkownikach nieruchomości ZNRL-3

otwórz

- deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

otwórz

- załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A

otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8)

otwórz

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

- Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

otwórz

- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

otwórz

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

- Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

otwórz

 - Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych

otwórz

- Wniosek o nadanie, zmianę numeru PESEL

otwórz

- Zgłoszenie pobytu stałego

otwórz

- Zgłoszenie pobytu czasowego

otwórz

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

otwórz

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

otwórz

DOWODY OSOBISTE

 

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

otwórz

- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

otwórz

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

otwórz

- Wniosek o wydanie odpisu aktu skróconego zupełnego wielojęzycznego

otwórz

- Wniosek o zmianę imienia, nazwiska

otwórz

- Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

otwórz

- Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o zarejestrowanie małżeństwa, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

otwórz

- Wniosek o zarejestrowanie zgonu, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego

otwórz

OŚWIATA

 

- Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 roku - w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalne

- Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

otwórz

otwórz

- Uchwała Nr XL/264/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 maja 2014 roku o zmianie uchwały nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

otwórz

- Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów

- Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, stypendium zwyczajne i stypendium dla studenta studiującego poza granicami Polski

otwórz

otwórz

- Uchwała Nr XL/265/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 maja 2014 roku o zmianie uchwały nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów

otwórz

- Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie - w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

- Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia

otwórz 

otwórz

- Uchwała Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

otwórz

- Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego

otwórz

- Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn

- Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego

otwórz

otwórz

- Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz innych form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

otwórz

- Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji dla przedszkola / szkoły / innej formy wychowania przedszkolnego

otwórz

- Załącznik nr 2 - Informacja o faktycznej liczbie dzieci uczniów

otwórz

- Załącznik nr 3 - Rozliczenie otrzymanej dotacji

otwórz

 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 - Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi

 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

-  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

NAGRODY BURMISTRZA

 

Uchwała Nr XVII/151/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 stycznia 2004 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadawania tytułu „Mecenasa Kultury”.

otwórz

- Załącznik - Regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadawania tytułu „Mecenasa Kultury”.

otwórz

- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie  Nagrody Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury

otwórz

- Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wniosek o nadanie tytułu  - „Mecenasa Kultury”

otwórz

- Uchwała Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26.04.2007 r. - o zmianie uchwały Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadawania tytułu „Mecenasa Kultury”

otwórz

- Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 marca 2015 roku o zmianie uchwały Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadawania tytułu "Mecenasa Kultury""

otwórz

Uchwała Nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie oświaty oraz nadania tytułu „Mecenasa Oświaty”.

otwórz

- Załącznik - Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie oświaty oraz nadawania tytułu „Mecenasa Oświaty”

otwórz

- Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie  Nagrody Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia  w dziedzinie oświaty

otwórz

- Załącznik Nr 2 - Wniosek o nadanie tytułu  - „Mecenasa Oświaty”

otwórz

- Załącznik Nr 3 - Wniosek o przyznanie  Nagrody Dyrektora Szkoły/Przedszkola za osiągnięcia w dziedzinie oświaty

otwórz

- Wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły, Przedszkola za osiągnięcia w dziedzinie oświaty

otwórz

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

- Uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego.

otwórz

- Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

otwórz

- Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

otwórz

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

otwórz

- Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

otwórz

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

otwórz

INFORMACJA PUBLICZNA

 

- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

otwórz

otwórz

ZATRUDNIENIE

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

otwórz
 


Liczba odwiedzin : 1004
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Krajniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Tarnowska
Czas wytworzenia: 2005-02-18 00:00:00
Czas publikacji: 2017-11-03 10:54:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak