Burmistrz Miasta Kwidzyna 

 
 

 

 

Andrzej Krzysztofiak
Burmistrz Miasta Kwidzyna


kadencja 2018 –2023

Wykształcenie: wyższe

 

 
Kontakt:
Sekretariat, ul. Warszawska 19, pok. 108, wysoki parter

tel. (055) 6464 777
e-mail: akrzysztofiak@um.kwidzyn.pl

Kompetencje:
Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy swoich Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta.
Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki Burmistrza.
 

1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:     

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,

3) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

4) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,

5) wykonywanie uchwał Rady,

6) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,

7) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań ze swojej działalności,

8) reprezentowanie miasta i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

9) gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych  sprawach wniosków i propozycji Radzie,

10)  koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i spółek komunalnych,

11)  wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji,

12)  uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,

13)  nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,

14)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi zespołami, w szczególności dotyczących podziału zadań,

15)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,

16)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

2.Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

1)  Zastępcy Burmistrza,

2)  Sekretarz,

3)  Skarbnik,

4)  Koordynator Zespołu ds. Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej,

5)  Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Wojskowych,

6)  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

7)  Audytor Wewnętrzny Miasta,

8)  Rewident Urzędu Miejskiego.

 

3. W związku z realizacją powierzonych zadań Burmistrz nadzoruję pracę następujących podmiotów:

1) Komenda Straży Miejskiej,

 

 

Liczba odwiedzin : 2996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Krajniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2003-06-28 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-09 13:19:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak